Regijsko študijsko središče

Visoka zdravstvena šola

Visoka zdravstvena šola v Celju

Mariborska cesta 7
3000  Celje
Tel.št. 03/428 79 00
Faks: 03/428 79 06

Visoka zdravstvena šola v Celju je bila akreditirana 22. 4. 2009 s sklepom Senata za akreditacijo pri Svetu RS za visoko šolstvo št. 6033-61/2008/8, ki je 12. 6. 2009 podal še soglasje k študijskemu programu prve stopnje Zdravstvena nega (sklep št. 6033-178/2009/2).

Visoka šola izvaja 3-letni visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega, razvit v skladu s smernicami direktive EU in bolonjske deklaracije. V študijskem letu 2009/2010 je šola vpisala prvo generacijo izrednih študentov.

Visoka šola želi postati zanimiva visokošolska ustanova za domače in tuje študente ter domače in tuje predavatelje.  Na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni želi služiti skupnosti kot visokošolsko središče, ki spodbuja razvoj, širjenje in uporabo znanja s področja zdravstvene nege in drugih zdravstvenih ved ter spodbuja vseživljenjsko učenje.

Razlogi za ustanovitev VZŠCE:
•    V Savinjski (statistični) regiji poleg Splošne bolnišnice Celje delujeta še dve manjši bolnišnici (Psihiatrična bolnišnica Vojnik in Bolnišnica Topolšica), 10 zdravstvenih domov, večje število domov starejši ter naravnih zdravilišč;
•    pereča problematika pomanjkanja diplomiranih medicinskih sester je prisotna na vseh nivojih zdravstvene oskrbe;
•    v prihodnosti pričakujemo bistveno povečanje potreb po diplomiranih medicinskih sestrah, kot posledica staranja prebivalstva, prenosa pooblastil na diplomirane medicinske sestre ter reorganizacije v obravnavi bolnikov;
•    na Srednji zdravstveni šoli Celje vsako leto maturira 200 dijakov, od katerih vsaj 80 % želi nadaljevati študij;
•    izvajanje študijskega programa Zdravstvena nega v regiji bo izboljšalo dostopnost do izobraževanja in bo predstavljalo tudi finančno razbremenitev staršev oziroma družin študentk in študentov;
•    ustanovitev šole bo predstavljala pomemben doprinos k razvoju visokošolskega izobraževanja v regiji in nas približala k uresničitvi dolgoročnega cilja, to je ustanovitvi univerze na območju Savinjske (statistične) regije.